Dotazník spokojenosti s naší školou - Mapa školy 2012

12.06.2012 15:05

Na začátku druhého pololetí obdrželi učitelé, žáci i rodiče dotazníky, jak jsou spokojeni se školou. Účast ve zpětné vazbě pro naši školu byla chvályhodná, celkem se účastnilo 69 rodičů (45 z 1. stupně, 24 z 2. stupně), což znamená 82% z celkového počtu rodičů žáků naší školy, 80 žáků a 7 učitelů. Moc si toho vážíme a za váš názor děkujeme.

Kvalita výuky podle učitelů je poměrně vysoká (dostali jsme 4 body z celkových 5), nicméně 33% škol se více zaměřuje na rozvoj dovedností u žáků jako je spolupráce, samostatně se učit, vést diskuzi vyhledat a zpracovat informace, argumentovat.

Rodiče mají za to, že škole se naplňovat její cíle daří, uvítali by však větší přípravu na přijímací zkoušky. S kvalitou výuky jsou nejvíce spokojeni rodiče první třídy a osmé třídy. Celkově je však spokojenost s touto kategorií shodná s průměrnou spokojeností v ostatních školách.

Žáci spíše preferují klasickou formu výuky a výuku formou projektů, které spojují dohromady více předmětů. Oproti průměru v meziškolním srovnání však žáci naší školy nemají pocit, že by se něco museli „biflovat nazpaměť“, aniž by tomu rozuměli. Podle nich se většina učitelů snaží, aby pro ně učení bylo zajímavé, a téměř všechny učitele mohou bez obav požádat o vysvětlení, pokud jim něco není jasné. Na prvním stupni je nejoblíbenějším předmětem tělocvik, následovaný matematikou a českým jazykem, na druhém stupni mezi nejoblíbenější předměty patří taktéž tělocvik, dále angličtina a matematika.

Oblast chování a výchovy hodnotí rodiče spíše pozitivně, v tomto ohledu patříme mezi první třetinu nejlépe hodnocených škol. I učitelé hodnotili chování žáků k učitelům lépe, než byl celorepublikový průměr.

Nejvíce bodů získala atmosféra školního prostředí, žáci 1. stupně jí dali 3,88 bodů ze 4 možných, žáci 2. stupně 3,22 ze 4 možných. Z dotazníků dále vyplývá, že podle učitelů je atmosféra na naší škole lepší než na 86% ostatních škol! Z meziškolního srovnání také vyplývá, že oproti ostatním školám u nás převládá názor, že se ve škole závažné negativní jevy, jako jsou drogy či šikana, objevuje zřídka, příp. nikdy.

Vnější vztahy, tedy jak škola komunikuje navenek a s rodiči (tedy moderním termínem „PR školy“) jsou taktéž spíše pozitivní, rodiče nám udělili 4 z 5 možných bodů.

Materiální podmínky jsou na tom naopak poměrně bídně, žáci 2. stupně si myslí, že je škola vybavena nedostatečně. Podobný názor sdílí i učitelé, kteří tuto kategorii ohodnotili 2 body ze 4 možných. Nicméně, v meziškolním srovnání je na tom lépe pouze 19% škol, situace tedy v ostatních školách se od naší příliš lišit nebude.

Překážky v učení. Další otázka zněla, co brání žákům v dosažení lepších výsledků: Učitelé příčinu vidí především v jejich lenosti a pohodlnosti, rodiče míní, že to je spíše neochota a nedostatek vůle dítěte. Za další příčiny učitelé považují nedostatek podpory a motivace v rodině, rodiče zas naopak to, že jsou děti učením přetěžované. Učitelé také poukazují na negativní fakt nedostatečné prestiže vzdělání obecně, což potvrzují i rodiče – děti mají mnoho akcí, kvůli nim nemají čas na učení. A dále – učitelé si myslí, že překážkou k dosažení lepších výsledků je nedostatek nadání, rodiče zas, že za tím stojí špatné vztahy mezi dětmi.

Opět se jedná o velice rozdílné pohledy, rodiče volí méně radikálnější, spíše ochranitelský přístup, učitelé jsou ve svých názorech ostřejší. Asi není ničím novým, že rodiče i učitelé mají na tuto otázku rozdílný názor. Možná je ale tento výsledek vhodný k zamyšlení, jak věci vidí druhá strana a jestli na tom druhém názoru není taky kousek pravdy.

Školní vzdělávací program je další oblast, o které veřejnost moc nemá ponětí, rodiče přiznávají, že něco málo tuší, ale spíše o něm nevědí, ale zájem o něj mají. Už na bývalém školním webu byl školní vzdělávací program k dispozici. Na nynějších webových stránkách školy je možné školní vzdělávací program stáhnout v sekci „Ke stažení“. Případné dotazy vám rádi vysvětlíme. Určitě stojí za to být obeznámen s tím, co a jak se žáci ve škole učí a jaké jsou cíle školy, předejde se tím mnohým zklamáním z toho, že škola nesplnila naše očekávání.

Spolupráce se školou. Z dotazníků vyplývá, že rodiče by rádi spolupracovali při realizaci některých školních projektů, besed (28%), při řešení výchovných problémů (18%) a při organizaci mimoškolních aktivit (16%). Děkujeme a rádi se na vás s případnou prosbou o pomoc obrátíme. Na druhou stranu, celá pětina dotázaných rodičů (21%) spolupráci odmítá.

Školní jídelna. Na otázku, zdali jim ve školní jídelně chutná odpověděla většina žáků prvního stupně „ano“. Většina žáků druhého stupně a učitelů uvedla „spíše ano“.

Zpět