Vlasta Karásková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze; obor - fyzika, přírodopis, základy průmyslové výroby, školský management.

Učím od roku 1971 na základní škole,vyučovala jsem i na obchodní akademii fyziku a na gymnáziu přírodopis. Jsem spoluautorkou projektu HEURÉKA, který v kurzech pomáhá učitelům rozvíjet experimentální a tvořivý přístup k výuce fyziky; spolupracuji s MFF UK Praha s katedrou didaktiky fyziky. Spolupracuji se společností pro talent a nadání (STaN).

V tomto školním roce jsem třídní učitelkou v 8. ročníku, vyučuji matematiku, fyziku a chemii na II.stupni. Vedu kroužek Debrujárů, kde provídáme netradiční pokusy a vyrábíme fyzikální pomůcky. Jsem metodikem primární prevence a mým úkolem je pomáhat kolegyním a rodičům řešit výchovné problémy dětí. Můžete se na mne s důvěrou obrátit prostřednictvím školního telefonu, nebo osobně.

Z velkého množství  absolvovaných kurzů uvádím například: dvouleté kurzy Osobnostní a sociální výchovy a kurz MIŠ- minimalizace šikany; Kurz nápravy specifických úporuch učení, Kritického myšlení, kurz Koordinátorů školních vzdělávacích programů. Dlouhodobě se věnuji osobnostní a sociální výchově i psychologii a s tím souvisejícím poradenstvím rodičům , jejichž děti mají výchovné problémy.

Většinu volného času věnuji své rodině. Mám ráda les a hory. K mým zálibám vedle studia odborné literatury patří četba knih. Jako spoluautorka jsem vydala sbírku fyzikálních úloh pro žáky základních škol a nižších gymnázií Fyzikální nápadník 1.