Navigace

Obsah

Informace o nás

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí, založená r. 1886. Nachází se v centru obce Přerov nad Labem. 

Mateřská škola je umístěna v samostatné budově (přístavbě) základní školy a byla vybudována v letech 1970-1975. Přístavba je propojena se základní školou krátkou vnitřní spojovací chodbou. Při pohledu zvenčí tvoří původní budova školy a přístavba mateřské školy jeden celek. 

Celková kapacita mateřské školy je v současné době 54 dětí rozdělených do třech tříd s celodenní docházkou.


Motto školy

"Všechny děti na světě jsou nevinné, zranitelné a závislé. Jsou také zvídavé a plné naděje".
(Světová deklarace o přežití, ochraně a rozvoji dětí. 1990)


Specifika školy

Osobnostně orientovaná výchova


Školní vzdělávací program "Zrníčko"

Motivační název "Zrníčko" vychází z představy, že: "Každé zrníčko v kvalitních podmínkách postupně klíčí, roste a zraje v jedinečnou rostlinu." Zrníčko tedy představuje osobnost každého dítěte, která se za podpory kvalitního a systematického výchovně vzdělávacího působení pedagogů a rodiny rozvíjí - a to s ohledem na individualitu každého dítěte a s cílem dosažení jeho maxima osobního rozvoje. 


Hlavní pedagogický záměr naší školy
  • V úzké součinnosti s rodinou usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti. 
  • Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti, a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky - možnost svobodné volby.
  • Vycházíme ze znalostí dětí vzhledem k jejich aktuálnímu vývojovému stavu i konkrétní životní a sociální situace - každé dítě má právo být jiné, rozvíjet se a učit svým tempem, dle svých potřeb.
  • Nabízíme dětem možnost podílet se na volbě i tvorbě programu. Respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti - může být pouze pozorovatelem.
  • Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima. Podporujeme jejich iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.
  • Posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti. Vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne.
  • Připravujeme děti na budoucí roli školáka. Ve spolupráci s rodinou se snažíme, aby dítě získalo pocit jistoty a sebedůvěry.
  • Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy. Spolupracujeme s rodinou, se základní školou i pedagogicko-psychologickou poradnou. 
  • Věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, problémovým dětem. Spolupracujeme s rodinou, pediatrem i pedagogicko-psychologickou poradnou.