Navigace

Obsah

Informace o nás

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk). V přerovská škole učí vynikající učitelé, máme aprobovanou češtinářku, angličtinářku, která byla kladně hodnocena ČŠI, aprobovanou učitelku přírodovědných předmětů, která se umístila v celorepublikové soutěži Pohár vědy a za primární prevenci byla rovněž kladně hodnocena ČŠI, máme zkušené učitelky na 1.stupni, které dětem nabízejí zájmové kroužky a s rodiči jsou v úzkém kontaktu. Děláme pro školu mnoho nadstandardních akcí, projektů a grantů. Paní učitelky se s dětmi zapojují do soutěží a žáci postupují až do krajských kol. 

PREZENTACE ŠKOLY: 
Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem.pptx (3184260)


Klíčové oblasti našeho působení
 • Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která může splnit podmínku menšího počtu žáků téměř ve všech třídách a umožnit tak integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem v celodenním výchovně vzdělávacím procesu.
 • Podporujeme komunikativní dovednosti žáků i v cizích jazycích, ANGLIČTINA se u nás učí od 1. třídy, pořádali jsme výměnné pobyty a výjezdy do zahraničí. Od 8.třídy nabízíme další cizí jazyk - NĚMECKÝ ve tříhodinové dotaci týdně.
 • Jsme zaměřeni na ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVU, třídíme odpady včetně použitého kuchyňského oleje a tonerů, učíme se ekologicky myslet. Realizovali jsme projekty: Studijní zahrada (badatelská výuka), Tvoříme a spolupracujeme, Učíme se od přírody, pořídili jsme pomůcky na badatelskou výuku, kterou ovládá celý pedagogický sbor a vyučujeme projektově s využitím alternativních prvků. Jsme zapojeni do programu: GLOBE, TEREZA, Ekoškola, Recyklohraní. Úspěšně se účastníme v Poháru vědy, získali jsme další titul Škola udržitelného rozvoje. Pravidelně z výtěžku z koncertů adoptujeme opuštěná nebo zraněná zvířata a spolupracujeme se záchrannou stanicí HUSLÍK.
 • Zaměřujeme se na čtenářskou, přírodovědnou, finanční a ICT gramotnost. 
 • Nabízíme volitelné předměty Přírodovědný seminář, Sportovní hry, Etickou a osobnostní výchovu.
 • Díky nově zařízeným učebnám po rekonstrukci plně využíváme ICT techniku ve výuce všech předmětů (dataprojektory, interaktivní tabule, počítače ve výuce). Pravidelně využíváme i nově zrekonstruovanou kuchyňku a dílny.
 • Máme plně fundovanou metodičku prevence sociálně patologických jevů, žáci mohou s vedením školy komunikovat také prostřednictvím školního parlamentu. Máme zřízenou schránku důvěry
 • Klademe důraz na rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
 • Organizujeme olympiády v Aj, Čj, účastníme se mnoha soutěží výtvarných, recitačních, sportovních, apod.
 • Nabízíme širokou škálu zájmových kroužků. Aktivně vzájemně spolupracujeme se zřizovatelem, který nás již druhým rokem podporuje, zajímá se o naše úspěchy i problémy a pomáhá nám při různých akcích.
 • Pořádáme nejrůznější akce (např. rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark, hudební koncerty, vystoupení pro rodiče, výlety, exkurze, návštěvy divadel, besedy, Noc s Andersenem, školní akademii, aj.)

 

 Absolvent naší školy
 • využívá svůj potenciál, ať se jedná o žáka nadaného nebo se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kultivovaně komunikuje ústní a písemnou formou
 • samostatně pracuje a zapojuje se do týmové práce
 • absolvoval 9 let výuky angličtiny a 2 roky intenzivní výuky druhého cizího jazyka
 • pracuje s počítačem, vyhledává informace, vytvoří prezentaci v Powerpointu
 • účastní se nebo spolupořádá akce kulturního nebo sportovního rázu
 • slušně vystupuje,  toleruje odlišnosti s úctou k sobě i k druhým
 • orientuje se ve společnosti, respektuje a chrání životní prostředí, třídí odpad, myslí ekologicky 

Fotografie školy

15.05.2018

Fotografie školy

Fotografie školy

Fotografie školy

Detail