Menu
ZŠ A MŠ Přerov nad Labem
Základní a mateřská škola Přerov nad Labem

3.6.-7.6. ŠVP Orlické Záhoří

Učíme se od přírody


Logo

 

 


Učíme se od přírody je zkrácený název projektu, na který získala peníze  Základní a mateřská škola v Přerově nad Labem. Náplň programu, který budeme s dětmi ve škole provádět, vychází z přírodních podmínek okolí naší obce. Děti se postupně seznámí s ekosystémem pole, rybník, les a břeh řeky. V hodinách přírodovědných předmětů budou pozorovat přírodu, kreslit ji, zaznamenávat její změny v průběhu ročních dob, fotografovat rostliny a živočichy, kterých si doposud třeba ani nevšimly. Budeme s dětmi zjišťovat, jaké máme zajímavé sousedy, o nichž jsme neměli ani ponětí. Další část našich pozorování budeme věnovat sledování počasí. Na školním hřišti postavíme meteorologickou stanici. Výsledky zjištěné na přístrojích zveřejní žáci z I. stupně na nástěnce pro obyvatele Přerova, jejich starší spolužáci je zpracují a odešlou k mezinárodním výzkumům klimatu do NASA. Na pozemku školy vznikne přírodní letní učebna, na travnatou část postavíme sadu dřevěného nábytku pro venkovní výuku v jarních a letních měsících. Poslední část projektu tvoří monitorování nakládání s odpady v naší obci. Nechceme držet vztyčený prst a poučovat ostatní, ale i školní děti již nyní sbírají a třídí odpadový materiál: starý papír, plastové lahve a víčka, použitý olej, obaly od mléka. Ve škole se shromažďují i vyřazené drobné elektrospotřebiče. V rámci výtvarné výchovy a pracovních činností děti budou zpracovávat nejrůznější odpadový materiál. Na závěr projektu vás pozveme na výstavu žákovských prací. Výsledky našeho snažení budou přínosné také pro Přerov jako obec. Od školy vybudujeme přírodovědnou naučnou stezku s naučnými tabulemi, na nichž budou informace a fotografie z naší společné práce. Tato stezka ukáže návštěvníkům Přerova další zajímavosti a provede je při návštěvě přerovského skanzenu zajímavostmi přírody. Budou mít další důvod, proč do Přerova přijet. Podle informačních tabulí vydáme jednoduchá leporela pro veřejnost. Realizace projektu již započala zajímavou přednáškou pro I. a II. stupeň na téma Jak přikrmovat zvířata v zimě. Na přednášce nás navštívila k velké radosti dětí naše nejmenší sova a mládě ježka. Žáci II. stupně navštívili muzeum v Poděbradech a výstavu fotografií ptáků v Nymburku. Děti čekají další exkurze, přednáška a semináře v Praze. Všechny aktivity při realizaci projektu mají děti hrazeny z rozpočtu grantu. Věřím, že si této možnosti budou žáci naší školy vážit a budou všude dobrými reprezentanty Přerova stejně, jak tomu bylo na úvodních akcích.                      

Mgr. Vlasta Karásková, školní garant projektu

Dárek školy Přerovu

Posledního listopadu skončil roční úprojekt Základní školy financovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR s pracovním názvem UČÍME SE OD PŘÍRODY. Žáci a žákyně prvního stupně naší školy v průběhu projektu sledovali počasí a jejich starší spolužáci zapsané hodnoty zpracovali tabulek, tvořili grafy na počítači. Mohli jste je vidět ve vývěsní skříňce u školy. Nyní již zasíláme zjištěná data v rámci celosvětových aktivit GLOBE do NASA v USA, kde se shromažďují z celého světa a používají ke studiu klimatu Země. Naše děti se staly výzkumníky. V této aktivitě budeme i nadále pokračovat. Z finančních prostředků projektu škola získala pro pozorování meteorologickou stanici. Děvčata a chlapci se celý rok věnovali studiu okolí Přerova n.L. Pozorovali přírodu; prováděli rozbory půd v okolí obce; zabývali se rybníky a Labem – životem ve vodě i na jejich březích; prováděli měření v lese. Naučili se charakterizovat lesní porost, zjistit kyselost a průhlednost vody, hustotu a složení půdy.Pracovali s fotoaparátem a kamerou. Celá letošní osmá třída se podílela na tvorbě mapy Přerova. Všechny výsledky popsaných pozorování uvidíte na přírodovědné stezce, která začíná u skanzenu, vede přes hůru k Bezedně a Babinci, dále k Labi a podél břehu se vrací přes Budečskou hráz do obce. Končí u hlavního vchodu do školy, kde naleznete správné odpovědi na otázky z informačních tabulí 1 – 4, které vás budou po vaší cestě provázet a seznamovat s přírodou Přerova. Na každé z nich jsou přírodní, někde i technické nebo historické zajimavosti doprovázené fotografiemi. Při studiu a pozorování přírody i tvorbě naučné stezky se školáci naučili mnoho nových dovedností, které by v běžné výuce nezískali.

Mohli jsme si koupit řadu pomůcek, které budeme nadále při výuce používat. Z rozpočtu projektu jsme pořídili tři soupravy sedacího nábytku a můžeme se od jara do podzimu, pokud to počasí dovolí, učit na školní zahradě. Již jsme tam dělali laboratorní práce a zjistili jsme, že nemusíme stále jen sedět ve třídě, že se nám venku dobře pracuje.

V rámci aktivit projektu jsme monitorovali nakládání a třídění odpadů v obci, zveřejňovali jsme pořízené fotografie. Odpadový materiál jsme ve škole shromažďovali, zajišťovali jsme jeho odvoz, ale naučili jsme se z něho také vyrábět dárky i učební pomůcky. Zjistili jsme, že nemusí vše nutně končit v odpadkovém koši, ale může být někomu dále užitečné a přinášet radost. Přehlídku výrobků jste mohli vidět na výstavě pořádané k ukončení projektu v budově školy v naší Galerii na schodech; u návštěvníků měla velmi příznivý ohlas a děkujeme všem, kteří se nám podepsali do návštěvní knihy.

Pomocí fotoaparátů koupených z projektu dělaly paní učitelky i žáci fotografie všech ročních období. Vznikly tak čtyři soubory- Jaro, Léto, Podzim a Zima. Budou využívány při výuce prvouky a přírodovědy na prvním stupni.

Projekt nebyl zaměřen jen na přímou práci žáků, všichni si také užívali velmi příjemné chvíle na přednáškách pracovníků Stanice pro zraněné živočichy z Pátku u Poděbrad. Třikrát nás navštívili a jejich prezentace, vyprávění i přivezená zvířata, o která se starají a děti si je mohly třeba pohladit a zblízka prohlédnout, byla pro malé i velké účastníky silným zážitkem. Vrcholem našeho obdivu k pracovníkům stanice byla naše návštěva, kdy jsme přímo v Pátku viděli zachráněné hravé vydry, krásné lišče, různé ptačí dravce a mnoho dalších zvířat zblízka.

Žáci a žákyně od 4. do 8.třídy měly možnost shlédnout expozice v přírodovědném muzeu v Poděbradech, Nymburce, Brandýse nad Labem a Čelákovicích. Mohli jsme jim zaplatit dopravu i vstupy, stejně jako na semináři v Praze ve sdružení TEREZA pro celou školu.

Naplnění cílů projektu stálo paní učitelky mnoho sil; příprava na netradiční školní práci byla náročná a trvala celý jeden rok. Paní učitelky zpracovaly veliký soubor pracovních listů pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti k využívání odpadových surovin pro I. a II.stupeň základní školy. Kolegyním patří velký dík a uznání. Všechny aktivity projektu byly splněny přesně podle schváleného harmonogramu, jsme v cíli a můžeme být na naše děti hrdi. Vybudovali jsme v Přerově stezku, která bude sloužit obci i příchozím turistům a celá škola dokázala, že stojí za to, aby byla podporována. Máme v ní pracovité a schopné pedagogy i šikovné děti. Děkuji pedagogickému sboru za roční úspěšné úsilí, zastupitelům obce za příkladnou podporu a všem žákům školy za snahu o dobré výsledky aktivit.

Vlasta Karásková,manažerka projektu

 

Škola žije grantem

I letos žijeme grantem Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením s pracovním názvem "Učíme se od přírody". Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019. Přišel čas na bilancování a děkování. Co všechno projekt škole a jejich žákům přinesl? Děti se seznámily s ekosystémem pole, rybníka, lesa a řeky. Pozorovaly přírodu, zaznamenávaly její změny v různých ročních dobách, fotografovaly krajinu, změny v přírodě, rostliny a živočichy. Sledovaly počasí a výsledky poslaly do NASA. Na školní zahradě máme meteorologickou stanici a pořídili jsme sadu dřevěného nábytku pro venkovní výuku v jarních a letních měsících.  Zakoupili jsme spoustu pomůcek a techniky,  například: kameru, fotoaparát, mikroskopy, tiskárnu, krokoměry, kontejnery na třídění surovin, GPS,… Již tradičně sbíráme starý papír, plastové lahve a víčka, použitý olej, obaly od mléka. Z odpadového materiálu žáci vyráběli nové výrobky, které byly po celý listopad vystaveny na výstavě příznačně nazvané: „Galerie na schodech“. Největším počinem se stala přírodovědná naučná stezka, kterou sami žáci s pedagogy vytvořili a podle tabulí z naučné stezky jsme  vyrobili zajímavou publikaci pro širokou veřejnost. Školáci z I. a II. stupně  absolvovali přednášky  na téma  Jak přikrmovat zvířata v zimě a Jak o ně pečovat na jaře. Žáci II. stupně navštívili muzeum v Poděbradech a výstavu fotografií ptáků v Nymburku, v Brandýse nad Labem a Čelákovicích. Celá škola se zúčastnila seminářů v organizaci Tereza v Praze. Všechny položky a aktivity při realizaci projektu byly hrazeny z rozpočtu grantu v celkové výši 790773,-Kč. Chtěla bych poděkovat především autorce a manažerce projektu paní učitelce Mgr.Vlastě Karáskové  a dále hodně bych chtěla poděkovat  všem pedagogům a žákům naší školy, kteří vytvořili tým a společně  celý projekt úspěšně realizovali. Zásluhu na bezproblémovém zajištění z hlediska financí má náš zřizovatel, jelikož jsme požádali o půjčku 200 tisíc korun na grant a tato žádost byla schválena a peníze jsme již obdrželi.

Napsala: Mgr. Yveta Hrušková, ředitelka školy

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátky a výročí

Svátek má Filip

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:163
TÝDEN:1451
CELKEM:501560

Online zápis do 1.třídy

banner